• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Brexit: tri mesiace po tom...

ilustrační foto

Dlho očakávaný brexit vstúpil do platnosti ku koncu minulého roka. Predchádzali mu ale zdĺhavé a náročné rokovania a k dohode došlo až skutočne o päť minút dvanásť. To trochu skomplikovalo možnosť príprav, lebo pripravovať sa na obidve varianty bolo takmer nemožné. Aká je situácia teraz a ako obchodné vzťahy prebiehajú necelé tri mesiace po vystúpení Veľkej Británie z EÚ sme sa spýtali vedúceho Centra podpory pre clo a spotrebné dane na Finančnej správe pplk. Jozefa Belana.

Konečná podoba brexitu nebola jasná do poslednej chvíle. Rozhodnuté bolo doslova „o 5 minút 12“. Bolo ťažké pripraviť sa na túto situáciu, keďže nebolo známe, ktorý variant nastane?

Boli sme v očakávaní, pretože doba, keď nebolo stále jasné, aký scenár bude prijatý (tvrdý alebo mäkký brexit), trvala nekonečne dlho počas celého prechodného obdobia. Dobre si všetci pamätáme tie množstvá rokovaní, ktoré ale stále nenaznačovali žiadny výsledok. Z nášho pohľadu sa tento výsledok rokovaní týkal hlavne aktuálneho prispôsobenia podstránky na portáli finančnej správy venovanej brexitu a príprav informačných materiálov k danej téme s jediným cieľom – podať verejnosti definitívne vysvetlenie pravidiel od 01. 01. 2021. Jasno sme však mali v jednom – či príde k nejakej dohode alebo nie, nemalo to vplyv na colné formality a podávanie colných vyhlásení, pretože prechodné obdobie definitívne skončilo 31. 12. 2020 a od tohto dátumu sa Spojené kráľovstvo plne stalo tretím štátom. Takže sme informovali obchodnú, ako aj neobchodnú verejnosť, ako to bude s dovozom a vývozom tovaru, aké im pribudnú od nového roka povinnosti, a čo musia urobiť pre to, aby sa ich obchodné aktivity nezastavili. Vychádzali sme pritom z platných colných predpisov, z Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, a rovnako aj z veľkého počtu rôznych príručiek Európskej komisie vzťahujúcich sa na ukončenie prechodného obdobia a situácie po ňom. 

 

Čo nakoniec priniesla občanom a podnikateľom pobrexitová dohoda?

V prípade Spojeného kráľovstva došlo k dohode s EÚ o obchode a spolupráci, na základe ktorej sa stanovujú nulové clá a nulové kvóty na všetok tovar, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu (spomínaná „pobrexitová dohoda“). Občanov aj podnikateľov čaká preclievanie ako v prípade dovozu či vývozu tovaru z tretích krajín. Colné konanie sa uskutoční v každom jednom prípade, avšak s nulovou colnou sadzbou za splnenia podmienok ustanovených v pobrexitovej obchodnej dohode. Uplatňujú sa prípadné zákazy a obmedzenia podľa druhu tovaru, čo znamená možnosť vyžadovania dovozných alebo vývozných licencií. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa uplatňujú rastlinolekárske alebo veterinárne kontroly.

pplk. Jozef BelanZ pohľadu občanov sa brexit a uplatňovanie pobrexitovej dohody dotkli dvoch výrazných oblastí – objednávanie tovaru cez e-shopy a dovoz tovaru vo svojej osobnej batožine pri ceste zo Spojeného kráľovstva. V časoch, keď bolo Spojené kráľovstvo súčasťou EÚ, nikto z občanov neriešil nejaké colné poplatky, pretože bol jednotný trh v rámci celej Únie, a tým pádom si každý mohol kúpiť a doviezť „čokoľvek“ bez toho, aby platil nejaké ďalšie poplatky okrem ceny za tovar. Avšak od 01. 01. 2021 sa situácia výrazne zmenila. Pri objednávaní tovaru z e-shopov začali platiť rovnaké pravidlá ako pri objednávaní z iných tretích krajín (napr. z Číny, USA). Ak je dovezený tovar objednaný z internetového obchodu a vnútorná hodnota zásielky (bez akýchkoľvek nákladov na jeho dopravu a poistenie) je do 22 eur – neplatia sa žiadne colné poplatky, tzn. ani dovozné clo a ani DPH. Ak je vnútorná hodnota zásielky v rozpätí od 22 eur do 150 eur – bude sa z takéhoto tovaru platiť DPH. Jej výška je 20 % zo samotnej hodnoty tovaru a nákladov na jeho prepravu alebo poistenie. Ak bude vnútorná hodnota zásielky presahovať sumu 150 eur, bude sa platiť aj dovozné clo a aj DPH. V prípade, že budú splnené podmienky pôvodu tovaru ustanovené v pobrexitovej obchodnej dohode, to znamená, že dovezený tovar bude mať pôvod v Spojenom kráľovstve – napr. bude tam vyrobený, čo musí byť preukázané predložením príslušného dokladu, tak clo bude nulové. Toto bol len príklad, všetky pravidlá pre stanovenie pôvodu sú v pobrexitovej dohode. Okrem takýchto zásielok sa stretávame aj s neobchodnými zásielkami. Tieto si posielajú medzi sebou fyzické osoby – tzn. nie je tu predaj medzi predávajúcim a kupujúcim. Aj pri týchto zásielkach existuje limit na oslobodenie od colných poplatkov, a to 45 eur.

Čo sa týka tovaru v osobnej batožine na osobnú potrebu občana dovezeného pri ceste zo Spojeného kráľovstva, platia tie isté hodnotové alebo množstevné limity na oslobodenie od colných poplatkov ako pri iných tretích krajinách. Hodnotový limit pri cestovaní leteckou prepravou je 430 eur a pri cestovaní inak ako leteckou prepravou 300 eur. Pri osobe mladšej ako 15 rokov je limit 150 eur bez ohľadu na spôsob prepravy. Z tovaru presahujúceho limit na oslobodenie sa bude platiť dovozné clo a aj DPH. Avšak aj tu je možnosť uplatniť nulové clo, ak budú splnené podmienky ustanovené v pobrexitovej dohode. Okrem hodnotových limitov sa uplatňujú na určité druhy neobchodného tovaru v osobnej batožine aj množstevné limity; ide o tabakové výrobky, alkoholické nápoje a pohonné hmoty. K tomuto sme vypracovali aj rôzne informačné materiály, ktoré zverejňujeme na našom portáli a z ktorých sa každý môže dozvedieť ďalšie informácie a podrobnosti.

 

Okrem platenia poplatkov však čaká občanov aj ďalšia povinnosť, a to je splnenie tzv. colných formalít, ktoré spočívajú okrem iného aj v podaní colného vyhlásenia...

V prípade, ak bude zo Spojeného kráľovstva doručená zásielka presahujúca hodnotu 22 eur, bude príjemca tejto zásielky o tom upovedomený zo strany prepravcu (napr. Slovenskej pošty, expresného dopravcu) s tým, že je potrebné takúto zásielku precliť. Preclenie zahŕňa okrem iného aj podanie colného vyhlásenia, ktoré sa v tejto dobe podáva výlučne elektronicky. Príjemca zásielky bude mať dve možnosti – buď splnomocní na colné konanie prepravcu, ktorý potrebné úkony vrátane podania colného vyhlásenia urobí za neho, alebo si tieto úkony zabezpečí sám. Tá prvá cesta je z jeho pohľadu jednoduchšia, avšak prepravcovia si za túto službu účtujú určité sumy. Tu treba pripomenúť, že tieto poplatky nemajú nič spoločné s colnými poplatkami, ktoré vyberajú colné orgány. Tá druhá cesta je z pohľadu ďalších výdavkov platených príjemcom zásielky prepravcovi menej bolestná, ale zahŕňa v sebe viac krokov, ktoré musí príjemca vykonať, aby mohol takéto colné vyhlásenie podať a dostať sa ku svojej zásielke. Medzi tieto kroky patrí zriadenie elektronickej komunikácie s colnými orgánmi. Na to je potrebný občiansky preukaz s čipom, vytvorený kvalifikovaný elektronický podpis a zaregistrovanie sa v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok. Ak toto všetko bude mať príjemca zásielky vybavené, potom nasleduje podanie samotného colného vyhlásenia, kde je potrebná určitá znalosť colných predpisov a postupov.

Rovnaké povinnosti čakajú aj firmy, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, tzn. realizujú export a import s touto krajinou, alebo cez Spojené kráľovstvo tovar prepravujú. Teda musia podávať colné vyhlásenia výlučne v elektronickej forme, v prípade obchodovania s niektorými druhmi tovarov budú potrebovať osobitné povolenia na dovoz alebo vývoz (napr. odpad, nebezpečné chemikálie a pod.) pričom niektoré tovary budú podliehať licenciám, budú musieť strpieť kontroly a poskytnúť potrebnú súčinnosť na hraniciach medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ako aj kontroly priamo vo firmách v účtovníctve ako súčasť kontroly po prepustení. Ak budú obchodovať s tovarom podliehajúcim spotrebným daniam, budú musieť tieto pri dovoze zaplatiť a splniť ďalšie formality v zmysle národnej legislatívy.

 

Ste vedúcim Centra podpory pre clo a spotrebné dane (call centra). Ako ste sa na call centre pripravili na nápor volajúcich? Bol väčší ako ste očakávali?

Oproti koncu roku 2019, keď sme už zaznamenávali, aj vďaka komunikačnej kampani Finančnej správy, prvé otázky na situáciu po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, sme na konci roku 2020 evidovali nárast volajúcich na infolinke, ako aj nárast mailových dopytov. A to sme aj očakávali. Príčina nárastu sa dá jednoducho identifikovať – na prelome rokov 2019/2020 sa verejnosť uspokojila s tým, že tu máme ešte nejaké prechodné obdobie, počas ktorého stále platí voľný pohyb tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a preto prestala riešiť brexit. Na prelome rokov 2020/2021 už všetci vedeli, že je to neodvrátiteľný fakt a odzrkadlilo sa to aj na počte dopytov a telefonátov na túto tému.

Z pohľadu colného call centra boli pre širokú verejnosť online aktualizované informácie na podstránke na portáli finančnej správy venovanej brexitu, vyhotovili sme videoprezentácie k tomu, čo čaká širokú verejnosť po brexite a k ich povinnostiam voči colným orgánom. Okrem toho sme pripravili a zverejnili informačné materiály venované preclievaniu zásielok a tovaru v osobnej batožine dovážanej zo Spojeného kráľovstva, doplnili sme chatbot finančnej správy Taxanu o možnosť poskytovania informácii k preclievaniu zásielok. V rámci interných opatrení sme online aktualizovali naše interné manuály a pomôcky, kde boli zhrnuté základné oblasti colnej problematiky súvisiacej s dovozom, vývozom a tranzitom pri obchodovaní so Spojeným kráľovstvom, operatívne sme prispôsobili výkon služby NONSTOP časti colného call centra tak, aby sme zvládli nápor telefonátov. Samozrejme, po prijatí pobrexitovej (vianočnej) dohody sme okamžite zareagovali a upravili potrebné zverejnené dokumenty, či už voči verejnosti, ako aj interne pre naše účely, a v neposlednom rade sme rozšírili okruh najčastejších otázok a odpovedí súvisiacich s pobrexitovou dohodou. Pre tento účel sme sa museli v krátkom období oboznámiť s novými pravidlami pôvodu tovaru ustanovenými pobrexitovou dohodou, ako aj s viacerými reevidovanými usmerneniami k zmenám pri obchodovaní so Spojeným kráľovstvom.

 

Aká je súčasná situácia? Zvykla si už verejnosť na nové, pobrexitové pravidlá?

Ako som už uviedol, oproti minulým mesiacom sme zaznamenali enormný nárast telefonátov, ale aj mailových dopytov. Neustále „drnčiace“ telefóny, pribúdajúce maily – to všetko je realita predošlých mesiacov v našom call centre. Aj teraz zaznamenávame hovory a dopyty na túto tému, avšak už nie v takom návale, ako to bolo na začiatku roku. Postupne sa počiatočné problémy a nejasnosti odstránili, verejnosť si pomaly zvykla na nové povinnosti. Tento stav môžeme prirovnať k stavu, keď začala povinná elektronická komunikácia pri podávaní colných vyhlásení v dovoze (07/2019) – spočiatku to bol veľký nápor, ktorý postupne klesal. Samozrejme, stálo to veľa námahy, objasniť túto ťažkú problematiku v podávaných informáciách, ako aj čo najviac zjednodušiť nové pravidlá a povinnosti pre verejnosť. Ale zvládli sme to, a preto verím, že zvládneme aj ďalšie výzvy. Pre nás to bola akási generálka pred tým, čo nás bude čakať od 01. 07. 2021 v súvislosti s projektom eCommerce a zrušením oslobodenia od DPH na všetky zásielky s nízkou hodnotou, to znamená aj na tie, ktorých hodnota bude iba do 22 eur.

 

MV

9.4.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies