• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Nemáme toľko absolventov, koľko požaduje prax

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
V ostatnom období sa veľa hovorí o vysokom školstve v SR, kvalite absolventov, štruktúre študijných programov a v neposlednom rade najmä o uplatniteľnosti absol-ventov v praxi. Osobitnou oblasťou je doprava a logistika, v rámci ktorej dnes podnika-telia nie sú schopní uspokojiť dopyt nielen po profesii vodiča, ale dnes už aj o profesiu vysokoškolských absolventov v oblasti dopravy a logistiky. 
V Slovenskej republike komplexné portfólio vysokoškolského vzdelávania v oblasti dopravy a logistiky poskytuje Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) na Žilinskej univerzite. Akademický rok 2018/2019 je už v poradí 66. akademický rok, v ktorom FPEDAS prijala študentov na vysokoškolské štúdium. V súčasnom období našu fakultu v praxi reprezentuje viac ako 20 000 absolventov inžinierskeho štúdia v oblasti do-pravy a logistiky, prípadne v oblasti ekonomiky. 
 
 
Na FPEDAS sú v súčasnosti ponúkané študijné programy v dvoch základných oblas-tiach – doprava a ekonomika vo všetkých troch stupňoch štúdia. V akademickom roku 2018/2019 na FPEDAS študuje celkovo 2 168 študentov. 
Bakalársky titul udeľuje FPEDAS v akreditovaných študijných programoch uvede-ných v tab. 1. Napriek tomu, že podstatná väčšina univerzít v Českej republike a v Slovenskej republike upustila od prijímacích skúšok, FPEDAS ako jedna z mála fakúlt z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania prijíma študentov na všetky bakalárske študijné programy iba prostredníctvom prijímacej skúšky. 
 
Celý rozhovor s prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., Dekanem FPEDAS z Žilinskej univerzity nájdete v časopise Logistic Focus 4/2018
 
Zdroj: Logistic FOCUS 4/2018
 
4.1.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies