• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Vďaka lepšej ekonomickej situácii a vyššej kúpyschopnosti obyvateľstva narastá množstvo obalov

ilustrační foto

Ľudia však viac triedi

S postupne stále vážnejšími prejavmi klimatickej zmeny sa ochrana životného prostredia stáva niečím, na čo by sme mali myslieť vo všetkých oblastiach nášho života. Zvlášť dôležitá je táto téma pri odpadovom hospodárstve. V súvislosti s pandémiou koronavírusu a rozvojom segmentu B2C je v poslednej dobe možné pozorovať nárast množstva spotrebiteľských obalov – či už ide o kartónové krabice z nákupov v e-shopoch, ktoré nahradili večne zavreté kamenné obchody, alebo o papierové či plastové obaly z donášky jedla, ktorá nahradila príjemný obed v reštaurácii. Na to, ako sa darí reagovať na nárast spotreby recyklovateľných obalov v domácnostiach v zmysle organizácie plynulosti ich zvozu, a to najmä z rezidenčných oblastí, sme sa pýtali odborníkov z oblasti spracovania odpadu. Svoj názor na vratné a ekologické obaly nám potom priamo z praxe poskytol aj výrobca obalov.

 

Katarina KretterPostupný nárast produkcie odpadov v mestách a obciach nemá na svedomí len koronakríza. Medzi príčiny nárastu celkovej produkcie odpadov v posledných rokoch patrí, podľa Mgr. Kataríny Kretter, riaditeľky pre komunikáciu a marketing v spoločnosti ENVI-PAK, tiež lepšia ekonomická situácia a vyššia kúpyschopnosť populácie. Zároveň však upozorňuje na každoročne narastajúce množstvo recyklácie papiera, plastov, skla, kovových obalov a nápojových kartónov, a s tým súvisiaci pokles podielu týchto odpadov v zmesovom komunálnom odpade: „Medzi rokmi 2019 a 2020 sa znížilo množstvo papiera, plastov, skla, kovových obalov a nápojových kartónov v zmesovom odpade o takmer 6 % a zvyšný potenciál týchto zložiek v komunálnom odpade sa už hýbe iba okolo 24 %. Trend nárastu zlepšovania triedenia potvrdzujú nielen analýzy spoločnosti ENVI-PAK, ale aj štatistiky recyklácie, ktoré každoročne zverejňuje EUROSTAT: kým v roku 2015 sa recyklovalo len 14,9 % komunálneho odpadu, v roku 2019 to bolo 39 % (posledný dostupný štatistický údaj).“

 

Lucia SprincNa zvýšenie triedeného zberu práve v roku 2020 reaguje Ing. Lucia Šprinc, riaditeľka pre obchod a rozvoj v spoločnosti KOSIT, a. s.: „Je nepopierateľné, že rok 2020 bol z pohľadu zvýšenia podielu vyzbieraných zložiek triedeného zberu v Košiciach, kde spoločnosť KOSIT primárne pôsobí, výnimočný. Čo je výborné hneď z viacerých uhlov pohľadu. Jedným je záväzok Slovenska vo vzťahu k EÚ, ktorá nám stanovila cieľ do roku 2035 recyklovať 65 % všetkého odpadu. Tým praktickým je bez diskusie fakt, že tlakom na zvýšenie miery triedenia benefitujú samosprávy i obyvatelia. Poplatky v zákone o odpadoch sú nastavené tak, že čím viac ľudia triedia, tým menej odpadu vyprodukujú. Ergo aj za zmesový komunálny odpad menej platia...“

Vplyv na zvýšenie vytriedeného množstva odpadu má, podľa Kataríny Kretter, tiež pohodlie a samotná možnosť ľudí triediť. To ďalej objasňuje: „Je to takzvaná hustota zbernej siete v obciach, ktorú meriame v litroch na obyvateľa. Čím je tento ukazovateľ vyšší, tým viac priestoru má obyvateľ na triedenie odpadu. Oproti roku 2019 ENVI-PAK zvýšil hustotu zbernej siete v obciach o 17 %. V roku 2020 mal každý obyvateľ v systéme ENVI-PAK k dispozícii na triedenie odpadu 1361 l. Ak by sme tento objem prerátali na 110 l zberné nádoby, tak pre každého obyvateľa v zazmluvnených obciach poskytuje ENVI-PAK ročne dvanásť takýchto zberných nádob. V prípade štvorčlennej rodiny sú to teda štyri nádoby na mesiac. Samozrejme, ide o prepočet, mnohé obce a mestá majú zavedený vrecový zber alebo zber z väčších kontajnerov v prípade sídlisk.“

Podľa štatistík minulého roka prudko stúpol objem triedeného odpadu v meste Košice, na čo spoločnosť KOSIT takisto reagovala. „Celkový nárast triedeného odpadu v roku 2020 bol o 21,77 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Preto sme tento rok po dohode s mestom a spoločnosťou NATUR-PACK výrazne navýšili počet nádob na triedený odpad a aj frekvenciu jeho vývozu,“ hovorí Lucia Šprinc a pokračuje: „Najvyšší skok sme v minulom roku zaznamenali napr. v prípade papiera, a to až o 47 %. S veľkou pravdepodobnosťou to súvisí s lockdownom a využívaním nákupu cez donáškové služby, pričom tovar je niekedy balený aj v troch vrstvách papierových obalov. Aj preto sme 1. januára 2021 v prípade papiera navýšili počet nádob o 89 kusov. Dnes ich máme v uliciach Košíc celkovo 673 kusov. Začiatkom januára sme zvýšili aj frekvenciu vývozov papierového odpadu z 55 na 78 ročne.“ Aj pri skle bol v Košiciach zaznamenaný nárast o 26 % oproti minulému roku a i objem plastov stúpol o vyše 10 %, čo tiež viedlo spoločnosť KOSIT k rozhodnutiu rozmiestniť v meste viac zberných nádob a zvýšiť frekvenciu vývozov jednotlivých druhov odpadov.

Katarína Kretter sa dotkla aj témy odpadu v rekreačných oblastiach, kde rozlišuje medzi hotelmi a súkromnými chatami: „Hotely, keďže ide o podnikateľské subjekty, majú povinnosť zazmluvniť zberovú spoločnosť, ktorá odpad zváža. Pre chatárov slúži infraštruktúra triedeného zberu obce. Manažment zberu odpadu v blízkosti chatových oblastí je však výzvou, pretože stojiská sú bez kontroly, v nádobách na triedený zber sa nachádza zmesový odpad a vznikajú pri nich často i čierne skládky.“ Ako jedno z riešení tohto problému spomína Katarína Kretter odovzdávanie odpadu na zberný dvor, no upozorňuje na predpoklad jeho dostupnosti sedem dní v týždni, keďže chatári potrebujú odovzdať svoj odpad najčastejšie v nedeľu. Ďalej pokračuje: „Osvedčilo sa i budovanie uzamykateľných stojísk, ktoré slúžia len pre chatárov. Dobré fungovanie triedeného zberu v rezidenčných oblastiach vyžaduje významnú osobnú angažovanosť zástupcov miest v komunikácií s prevádzkami, dôslednú edukáciu medzi chatármi v turistických oblastiach, a v neposlednom rade kontrolu, aby sa zamedzilo vzniku čiernych skládok.“

Nárast odpadov a následnú reakciu zvýšením počtu zberných nádob a frekvencie vývozov uzatvára Lucia Šprinc slovami: „Je dôležité dodať, že za spracovanie triedeného odpadu sú zodpovední výrobcovia, pričom jeho zber aj spracovanie je zahrnuté do cien výrobkov. Peňaženiek obyvateľov sa navýšenie počtu zberných nádob ani frekvencie ich vývozu nijak nedotknú.“

Medzi výrobcov obalov patrí práve spoločnosť Aluprint, ktorá v udržateľnosti vidí záväzok a zodpovednosť spoločnosti. Vanda Stieglerová, vedúca oddelenia marketingu spoločnosti Aluprint, s. r. o., hovorí: „S rýchlym nárastom populácie a jej potrebami sa svet blíži k hranici, kedy už nebude možné si poradiť s rastúcim množstvom odpadu, ktorý vzniká vo všetkých sférach našej spoločnosti. Túto spoluzodpovednosť si uvedomuje aj naša spoločnosť Aluprint ako výrobca etikiet a obalov, zároveň aj naši zákazníci – výrobcovia nápojov, potravín, drogérie a chémie, a takisto aj dodávatelia – najmä dodávatelia materiálov. Táto ťarcha zodpovednosti nás núti najmä v spolupráci s našimi zákazníkmi a našimi dodávateľmi obalových materiálov inovovať spôsoby, ako vyrábať a dodávať etikety a obaly, ktoré by mali minimálny dopad na výrobný proces u nás aj u našich zákazníkov, na cenu etikiet a obalov, v neposlednom rade aj na funkčnosť a bariérové vlastnosti obalov a etikiet, a takisto aby neutrpela, prípadne sa týmto spôsobom zvýšila marketingová hodnota týchto etikiet a obalov. Všetko v záujme trvalo udržateľného rozvoja a čistoty prostredia, v ktorom žijeme.“

Za veľký krok vpred v oblasti recyklácie a udržateľnosti považuje spoločnosť Aluprint to, že od začiatku roku 2021 sa im po úspešných minuloročných testoch inovovaného papiera podarilo zaradiť do štandardného výrobného procesu recyklovaný etiketový papier od ich tradičného dodávateľa. Vanda Stieglerová ďalej upresňuje: „Tento papier je vyrobený zo 100 % odpadových vlákien. Na zavedení recyklovaného papiera aj od iných výrobcov pracujeme intenzívne aj s ďalšími pivovarmi a výrobcami alko a nealko nápojov, kde sme v procese testovania a v najbližšej dobe očakávame zavedenie vo väčšom rozsahu.“

Kroky k udržateľnosti ale robí spoločnosť nielen v oblasti etikiet, ale aj pri vývoji rôznych udržateľných foriem obalových materiálov v spolupráci s firmami, ktoré produkujú PET materiály. „Neustále stúpa záujem o používanie najmä tenších materiálov, čím sa znižuje uhlíková stopa, ale sme hlavne svedkami postupného testovania a následného zavádzania recyklovaných materiálov do výrobných procesov vo viacerých oblastiach obalového sortimentu, hlavne v mliekarenskom priemysle,“ vysvetľuje Vanda Stieglerová a pokračuje: „Postupným získavaním zodpovedného prístupu a nárastom uvedomelosti spotrebiteľov záujem koncových zákazníkov o takýto produkt stúpa. Následne sa vytvára aj spätný tlak od výrobcov, či už potravín alebo aj kozmetických prípravkov, na používanie ekologickejších materiálov.“

Na záver tejto témy Vanda Stieglerová dodáva: „Veríme, že tento pozitívny trend bude aj naďalej vo veľkej miere pokračovať, a spolu tak pomôžeme zanechať priaznivejšie životné prostredie pre naše budúce generácie.“

 

Mária Maliková

9.4.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies